Japanese grammar index

Form
FormSentence pattern
この記事は約14分で読めます。
Ads

Sentence pattern

Basic sentence pattern

EnglishJapanese (Hiragana)Romaji (with space)Detail
A is B.A は B です。A wa B de su
A VERB B.A は B を VERBA wa B wo VERB

Sentence pattern with noun

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Opinionlike NOUNNOUN が すきですが きですga / su ki de suga sukidesu
Opinionlove NOUNNOUN が だいすきですが 大好きですga / da i su ki de suga daisukidesu
Opiniondislike NOUNNOUN が きらいですが 嫌いですga / ki ra i de suga kiraidesu
Opinionhate NOUNNOUN が だいきらいですが 嫌いですga / da i ki ra i de suga daikiraidesu
Abilitybe good at NOUNNOUN が じょうずですが 上手ですga / jo u zu de suga jouzudesu
Abilitybe good at NOUNNOUN が とくいですが 得意ですga / to ku i de suga tokuidesu
Abilitybe bad at NOUNNOUN が へたですが 下手ですga / he ta de suga hetadesu
Abilitybe bad at NOUNNOUN が にがてですが 苦ですga / ni ga te de suga nigatedesu
Desirewant NOUNNOUN が ほしいです ga / ho shi i de suga hoshiidesu
Desireneed NOUNNOUN が いりますが 要りますga / i ri ma suga irimasu
Abilityunderstand NOUNNOUN が わかりますが かりますga / wa ka ri ma suga wakarimasu
LocationThere is NOUNNOUN が ありますga / a ri ma suga arimasu
LocationThere is NOUNNOUN が いますga / i ma suga imasu
Abilitycan do NOUNNOUN が できますga / de ki ma suga dekimasu
Abilitycan play NOUNNOUN が できますga / de ki ma suga dekimasu
be similar to NOUNNOUN と にていますと 似ていますto / ni te i ma suto niteimasu
be different to NOUNNOUN と ちがいますと 違いますto / chi ga i ma suto chigaimasu
Timebefore NOUNNOUN の まえにの no / ma e nino maeni
Timeafter NOUNNOUN の あとにの no / a to nino atoni
according to NOUNNOUN に よればni / yo re bani yoreba
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.
EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
RequestPlease give me NOUNNOUN を くださいを さいwo / ku da sa iwo kudasai
SuggestionWhat about NOUNNOUN は どうですかwa / do u de su kawa doudesuka
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.
EnglishJapanese (Hiragana)Romaji (with space)RomajiDetail
from NOUN 1 to NOUN 2NOUN 1 から NOUN 2 までka ra / ma dekara / made
not only NOUN 1 but also NOUN 2NOUN 1 だけでなく NOUN 2da ke de na ku / modakedenaku / mo

Sentence pattern with verb

Verb Dictionary Form

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Opinionlike to VERBVERB DICTIONARY FORM ことがすきですことがきですko to ga su ki de sukotogasukidesu
Abilitybe good at VERB ingVERB DICTIONARY FORM ことがじょうずですことが上手ですko to ga jo u zu de sukotogajouzudesu
Abilitybe bad at VERB ingVERB DICTIONARY FORM ことがへたですことが下手ですko to ga he ta de sukotogahetadesu
Abilitycan VERBVERB DICTIONARY FORM ことができますko to ga de ki ma sukotogadekimasu
Abilitycannot VERBVERB DICTIONARY FORM ことができませんko to ga de ki ma se nkotogadekimasen
Suggestionshould VERBVERB DICTIONARY FORM べきですbe ki de subekidesu
Timebefore VERBVERB DICTIONARY FORM まえにma e nimaeni
Reasonin order to VERBVERB DICTIONARY FORM ためにta me nitameni
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Verb Stem Form

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Verb Polite FormVERBVERB STEM FORM ます ma sumasu
SuggestionLet’s VERBVERB STEM FORM ましょうma sho umashou
Desirewant to VERBVERB STEM FORM たいですta i de sutaidesu
go to VERBVERB STEM FORM に いきますに きますni / i ki ma suni ikimasu
while VERB ingVERB STEM FORM ながらna ga ranagara
start VERB ingVERB STEM FORM はじめますめますha ji me ma suhajimemasu
finish VERB ingVERB STEM FORM おえますえますo e ma suoemasu
VERB too muchVERB STEM FORM すぎます過ぎますsu gi ma susugimasu
how to VERBVERB STEM FORM かたka takata
Futurebe about to VERBVERB STEM FORM そうですso u de susoudesu
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Verb てForm

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Requestplease VERBVERB てForm くださいさいku da sa ikudasai
Present continuousbe VERB ingVERB てForm いますi ma suimasu
have been VERB ingVERB てForm いますi ma suimasu
Joining verbsVERB 1 and VERB 2VERB 1 てFORMVERB 2 てFORM
try to VERBVERB てForm みますmi ma sumimasu
Desirewant to VERBVERB てForm みたいですmi ta i de sumitaidesu
Timeafter VERBVERB てForm からka rakara
Conditioneven if PERSON VERBPERSONVERB てForm— wa — mo— wa — mo
Giving permissionbe allowed to, may VERBVERB てForm も いいですmo / i i de sumo iidesu
Asking permissionMay I VERBVERB てForm も いいですかmo / i i de su kamo iidesu ka
Prohibitionmust not VERBVERB てForm は いけませんwa / i ke ma se nwa / ikemasen
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Verb たForm

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Joining verbsVERB 1 and VERB 2VERB 1 たFORM り、VERB 2 たFORM り しますta ri, ta ri / shi ma sutari, tari shimasu
Suggestionhad better VERBVERB たFORM ほうがいいですho u ga i i de suhougaiidesu
Timeafter VERB ingVERB たFORM あとa toato
Experiencehave VERB+ed VERB たFORM ことがありますko to ga a ri ma sukotogaarimasu
Experiencehave not VERB+edVERB たFORM ことがありませんko to ga a ri ma se nkotogaarimasen
Experiencehave been to PLACEPLACE に いったことがありますに 行ったことがありますni / i t ta ko to ga a ri ma suni ittakotogaarimasu
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Verb なForm

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Obligationmust, have to VERBVERB なFORM ければなりませんke re ba / na ri ma se nkerebanarimasen
Obligationmust, have to VERBVERB なFORM ければいけませんke re ba / i ke ma se nkerebaikemasen
Obligationmust, have to VERBVERB なFORM くてはなりませんku te wa / na ri ma se nkutewanarimasen
Obligationmust, have to VERBVERB なFORM くてはいけませんku te wa / i ke ma se nkutewaikemasen
Obligationmust, have to VERBVERB なFORM いとだめですいと駄ですi to / da me de suitodamedesu
Permissiondon’t have to VERBVERB なFORM くてもいいですku te mo / i i de sukutemoiidesu
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Verb ないForm

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Requestplease do not VERBVERB ないForm で くださいで さいde / ku da sa ide kudasai
Suggestionhad better not VERBVERB ないForm ほうがいいですho u ga i i de suhougaiidesu
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Verb Plain Form

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
Possibilitymay, can VERBVERB PLAIN FORM かもしれませんka mo shi re ma se nkamoshiremasen
Future, willintend to VERBVERB PLAIN FORM (present tense only) つもりですtsu mo ri de sutsumoridesu
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Sentence pattern with adjective

EnglishJapanese (Hiragana)Romaji (with space)RomajiDetail
ComparisonA is ADJECTIVE than B. A は B より ADJECTIVEA wa B yo ri —A wa B yori —
Joining いadjectivesADJECTIVE and いADJECTIVE (remove い) くてku tekute
Joining なadjectivesADJECTIVE and なADJECTIVE (remove な) でdede
look, sound, seem ADJECTIVEADJECTIVE (remove い or な) そうですso u de susoudesu

Sentence pattern with sentence

Conjunction 1

They are placed between 2 Japanese sentences.

EnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)Detail
ReasonSENTENCE 1 because SENTENCE 2SENTENCE 2 から SENTENCE 1ka ra
ReasonSENTENCE 1 because SENTENCE 2SENTENCE 2 (ending with Plain Form) ので SENTENCE 1no de
ConditionSENTENCE 1 if SENTENCE 2SENTENCE 2 (ending with たForm) ら SENTENCE 1ra
ConditionSENTENCE 1 if SENTENCE 2SENTENCE 2 ば (Conditional Form) SENTENCE 1ba
ConditionSENTENCE 1 if SENTENCE 2SENTENCE 2 (ending with Plain Present Form) と SENTENCE 1to
SENTENCE 1 when SENTENCE 2SENTENCE 2 (ending with Plain Form) とき SENTENCE 1 to ki
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.

Conjunction 2

They are placed at the start of a Japanese sentence.

Miscellaneous

They are placed at the end of a Japanese sentence ending with Plain Form.

GrammarEnglishJapanese (Hiragana)+ KanjiRomaji (with space)RomajiDetail
OpinionI think SENTENCESENTENCE (ending with Plain Form) と おもいますと いますto / o mo i ma suto omoimasu
OpinionI say SENTENCESENTENCE (ending with Plain Form) と いいますと いますto / i i ma suto iimasu
ReasonIt is because SENTENCESENTENCE (ending with Plain Form) からですka ra de sukaradesu
Kanji characters in yellow are Basic 200 Kanji. Make sure you can read and write them.
Ads
日本語まとめサイト